Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er som udgangspunkt gældende for alle handelsaftaler og indgåelser af samme mellem Dit Tekstbureau og kunden. 

Følgende handelsbetingelser kan afviges fra, hvis andet udtrykkeligt fremgår af en gældende samarbejdsaftale mellem Dit Tekstbureau og kunden. Hvor evt. samarbejdsaftale ikke afviger fra følgende handelsbetingelser er handelsbetingelserne gældende.

1. Services

1.1. Dit Tekstbureau tilbyder en bred vifte af services, opdelt i “Kerneservices” og “Øvrige ydelser”. 

Kerneservices:

 • Copywriting
 • Content Marketing
 • Tekstforfatning
 • Opsætning af Google Ads-annoncer
 • Opbygning af simple hjemmesider

Øvrige ydelser:

 • Korrekturlæsning
 • Oversættelse
 • Transskribering

1.2. Services og ydelser købt af Dit Tekstbureau er unikke, med mindre det i sagens natur ikke kan lade sig gøre.
 
1.3. Hvis kunden fremsætter et spillerum for opgavens omfang forbeholder Dit Tekstbureau sig ret til at fastsætte rammerne for opgaven inden for det af kunden fremsatte spillerum. Har kunden ikke fremsat noget spillerum eller øvrige rammer fastsætter Dit Tekstbureau rimelige rammer for opgavens omfang.

2. Ordrer & aftaler

2.1. Dit Tekstbureau modtager ordrer direkte via hjemmesidens chat-funktion, kontaktformularer, e-mail og via telefon.

2.2. Når en ordre er modtaget, og kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse på mail, anses det som en bindende aftale.

2.3. Har kunden rimelige ændringer til aftalens vilkår, indhold eller øvrigt efter indgåelse af aftalen, skal dette meddeles Dit Tekstbureau hurtigst muligt.

2.4. Dit Tekstbureau yder ingen fortrydelsesret på indgåede aftaler, da vores services er særligt tilpassede vores kunders behov.

2.5. Skulle kunden ønske at annullere aftalen under samarbejdet vil Dit Tekstbureau enten fakturere kunden for den tid, Dit Tekstbureau har lagt i opgaven, eller for det omfang opgaven er blevet løst i op til anulleringstidspunktet.

2.6. Dit Tekstbureau er ikke ansvarlig for kundens fejl ifm. ordrer, overførsel af materiale, krav til opgaven eller lignende.

3. Priser og tilbud

3.1. Dit Tekstbureaus services under kategorien “Kerneservices” (se pkt. 1.1) udbydes enten til faste timepriser eller via klippekort, som kan købes på hjemmesiden.

3.1.1. I udgangspunktet er timeprisen hos Dit Tekstbureau kr. 800,-, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne.

3.1.2. Timeprisen for Dit Tekstbureaus “Kerneservices” er ekskl. moms.

3.2. Dit Tekstbureaus services under kategorien “Øvrige ydelser” (se pkt. 1.1) leveres til en fast pris pr. enhed. Disse priser fremgår på de enkelte service-sider.

 • Prisen på korrekturlæsning er i intervallet fra kr. 30,- pr. normalside til kr. 90,- pr. normalside.
 • Prisen på oversættelse er i intervallet fra kr. 400,- pr. normalside til kr. 800,- pr. normalside.
 • Prisen på transskribering er i intervallet fra kr. 22,- pr. minut i lydfil til kr. 40,- pr. minut i lydfil.

3.2.1. De faste priser pr. enheder i Dit Tekstbureaus “Øvrige ydelser” er inkl. moms.
 
3.3. Dit Tekstbureau kan afgive skriftlige tilbud på services, hvor prisen afviger fra ovennævnte.

4. Betaling

4.1. Ved indgåelse af aftale om “Kerneservices” (se pkt. 1.1) fremsendes krav om betaling typisk i forbindelse med levering af den pågældende service.

4.1.1. Dit Tekstbureau kan dog fremsende krav om betaling for igangværende opgaver ved udgangen af hver kalendermåned. Denne betaling vil enten være proportionel med det antal timer, Dit Tekstbureau har arbejdet på opgaven, eller det omfang, opgaven er løst i ved månedsafslutningen.

4.2. Ved indgåelse af aftale om “Øvrige ydelser” (se pkt. 1.1) forfalder betalingen straks, og inden arbejdets udførelse, med mindre andet er aftalt skriftligt med kunden.

4.3. Det er kundens eget ansvar at holde sig orienteret om betalingskrav fremsendt af Dit Tekstbureau.

4.4. Hvis kunden misligholder sine betalingsforpligtelser forbeholder Dit Tekstbureau sig retten til at opkræve 5% i morarenter pro anno, samt et rykkergebyr på 100 kr. For erhvervskunder kan Dit Tekstbureau yderligere pålægge et kompensationsgebyr på 300 kr.

4.5. Dit Tekstbureau kan i visse tilfælde kræve forudbetaling for “Kerneservices” (se pkt. 1.1) for at sikre kundens betalingsevne.

4.6. Kunden kan ikke fortryde sin ordre ved at undlade at betale.

5. Levering

5.1. Levering af services fra Dit Tekstbureau sker som udgangspunkt over mail.

5.2. Hvis kunden ønsker levering på anden vis skal dette udtrykkeligt være aftalt på forhånd. Andre leveringsmetoder kan involvere et mervederlag.

5.3. Leveringstiden aftales i forbindelse med indgåelse af aftalen. 

5.3.1 Hvis der ikke er fastsat nogen bestemt leveringstid fastsætter Dit Tekstbureau selv en passende leveringstid for opgaven.

5.4. Efter levering holder Dit Tekstbureau en kopi af de leverede services i 30 dage som backup. Skulle leveringerne være bortkomne for kunden i denne periode skal kunden rette henvendelse til Dit Tekstbureau for at få leveret kopierne igen.

6. Tilfredshed

6.1. Efter levering af services har kunden 3 dage til at komme med indsigelser, i tilfældet af, at kunden ikke finder de leverede services tilfredsstillende. Efter 3 dage uden indsigelser betragtes de leverede services som værende tilfredsstillende, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser overfor Dit Tekstbureau.

6.2. Retmæssige indsigelser kan resultere i en passende rettelse eller ændring af den leverede service, eller et afslag i prisen.

6.3. Dit Tekstbureau forbeholder sig retten til ikke at gennemføre rettelser eller ændringer, eller nedslag i prisen, hvis disse af Dit Tekstbureau anses for at være urimelige, eller påfører Dit Tekstbureau uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug.

6.4. Så snart kunden har accepteret den leverede service uden indsigelser jf. pkt. 6.1, har kunden det fulde ansvar for hvordan den leverede service anvendes. I denne henseende kan Dit Tekstbureau ikke pålægges noget økonomisk eller juridisk ansvar. Det samme gør sig gældende, hvis kunden tager den leverede service i brug inden for indsigelsesfristen.

7. Brugsret

7.1. Når kunden har betalt for de leverede services opnår kunden fuld brugsret over disse.

7.2. Hvis kunden ikke betaler for den leverede service til tiden, så opnår kunden ikke ophavsret eller brugsret over den leverede service. Betaler kunden sin gæld til Dit Tekstbureau på et senere tidspunkt opnår kunden kun brugsret over de leverede services såfremt Dit Tekstbureau indvilliger i dette.

8. Tvister

8.1. Ved tvister, der ikke kan løses ved dialog mellem Dit Tekstbureau og kunden, skal der falde afgørelse ved dansk ret.